Vervolg op duidingsdebat, voordracht 28 maart

29 maart, 2022

Vervolg op duidingsdebat, voordracht 28 maart

Voorzitter, Allereerst willen wij alle zes partijen bedanken voor de gesprekken die wij afgelopen dinsdag- en donderdagavondgevoerd hebben. De gesprekken vonden plaats in een plezierige en constructieve sfeer, precies zoals wij de Raad van Oldenzaal kennen. Zowel bij het duidingsgesprek als bij de individuele gesprekken is het gegaan over de zetelverdeling na de verkiezingen en de samenstelling van het college.  Het mag duidelijk zijn dat alle gesprekken overeenkomsten kenden, bijvoorbeeld als het gaat om de thema’s om te komen tot een Raadsakkoord op hoofdlijnen, maar ook tegenstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om de toekomstige coalitiesamenstelling.  Laten we beginnen met de politieke partij die zetels heeft gewonnen.Natuurlijk heeft Solidair Oldenzaal als nieuwkomer twee zetels gewonnen. Dat is heel knap. Maar campagne voeren is een ander vak dan het vak van raadswerk of het besturen van een stad. Raadswerk is een kwestie van leren en van volhouden en ook voor bestuurlijke verantwoordelijkheid heb je ervaring nodig.  Beiden doe je niet “zo maar even”. Het besturen van een stad vraagt veel. De winst van 2 zetels rechtvaardigt volgens ons dus zeker niet direct een positie in het college van B&W. Wij hopen en gunnen Solidair Oldenzaal de komende 4 jaar dan ook dat zij veel ervaring en werkplezier zullen opdoen in deze Raad. We gaan er van uit dat we constructief met elkaar zullen samenwerken. Voorzitter,

Dan de term machtsblok waar een aantal partijen over spraken in de duiding. Twee of drie partijen in een coalitie. Welke twee of welke drie? Zeventien tegen zes zetels kan als een machtsblok worden ervaren, dertien tegen tien zetels kan in principe net zo’n machtsblok zijn, evenals 15 tegen 8. Uiteindelijk gaat het erom hoeveel rúimte we elkaar geven om misschien in wisselende samenstelling tot een meerderheid te komen. Hopelijk gaat het opstellen van een Raadsakkoord op hoofdlijnen ons hierbij helpen. Dat laatste is het streven van WG Oldenzaal en zo als wij in de gesprekken terug hebben gekregen, ook het streven van alle partijen.WG Oldenzaal opteert ook voor de komende raadsperiode voor een coalitie bestaande uit de WG, CDA en VVD en gaat derhalve allereerst met het CDA en VVD de onderhandelingen in. Deze partijen hebben in de achterliggende periode constructief met elkaar samengewerkt en we denken deze samenwerking ook in de komende vier jaar succesvol vorm te kunnen geven. Getalsmatig heeft zo’n coalitie 17 zetels, evenveel als de huidige. Natuurlijk hebben het CDA en de VVD allerbei één zetel verloren, echter de WG heeft er twee zetels bij gekregen. Je kunt hieruit de conclusie trekken dat de stemmende Oldenzalers wel degelijk een voortzetting van de huidige coalitie wensen. Zeker als je dit in het licht ziet van een verlies van totaal twee zetels bij de huidige oppositie van PvdA, Groen Links en D66.WG Oldenzaal had bij de aanvang van de gesprekken reeds als insteek om een Raadsakkoord op hoofdlijnen leidend te laten zijn. Het afgeleide coalitieakkoord zou daarmee van beperkte omvang kunnen zijn. Tijdens het gesprek met de VVD kwam van die zijde een interessante optie op tafel, een optie die wij ook in het vervolg van de gesprekken getoetst hebben.Om tot zo’n raadsakkoord op hoofdlijnen te komen zouden we belangrijke stakeholders uit moeten nodig voor een zogenaamde pitch waar zij de hele raad bijpraten over hún ideeën over het Oldenzaal van de toekomst. Dan gaat het over zorg, wonen, cultuur, sport, binnenstad, etc. etc. Samen met alle zeven politieke partijen moeten we in staat zijn die stakeholders te vinden. Daar hebben wij alle vertrouwen in. Die input moet voor ons allemaal de basis vormen voor dat raadsakkoord op hoofdlijnen. Dit om onze mooie stad nog mooier te maken.De voorgestelde optie betekent dat de onderhandelende partijen alleen onderhandelen over de portefeuilleverdeling. Dit kan leiden tot een snelle installatie van het college van B&W. Vervolgens steken we met elkaar alle energie in het opstellen van een Raadsakkoord op hoofdlijnen. Dit Raadsakkoord op hoofdlijnen zou de opdrachtformulering voor het nieuwe college moeten zijn en door het college dan ook uitgewerkt moeten worden richting de kadernota en programmabegroting. Het politieke debat kan naar aanleiding van de nadere uitwerking bij de kadernota en programmabegroting plaatsvinden. Eén ding moet hierbij duidelijk zijn, een Raadsakkoord op hoofdlijnen mag in de verdere uitwerking nooit een politiek debat in de weg staan. Politieke verschillen tussen wisselende meerderheden moet in de toekomst tot de mogelijkheden behoren, dit in het belang van Oldenzaal. Een ander gespreksthema was de vraag naar het aantal wethouders. Ook daar willen wij vandaag graag duidelijkheid over geven. Er zijn bij de duiding twee belangrijke zaken genoemd waar we de komende vier jaar extra op moeten inzetten. Die twee zaken zijn “inwoner aan zet”, dus meer contact met onze inwoners én daadkracht. Als we beide zaken daadwerkelijk aan willen pakken, moeten we daar ook personele inzet op zetten. En dan kan het niet anders dan dat we met vier wethouders moeten gaan werken. Zeker als we bedenken dat we de komende jaren intensief samen zullen moeten gaan werken op het gebied van de strijd tegen de afvalwaterinjecties en de plannen voor het doortrekken van de Noordtak. Ook de nieuwe stadsvisie en omgevingswet zal veel bestuurlijke tijd gaan vergen. Al met al ontkomen we er niet aan dat we een extra wethouder nodig zullen hebben. Ons voorstel zal dan ook zijn dat het college zal bestaan uit twee wethouders van WG Oldenzaal, één wethouder van VVD Oldenzaal én één wethouder van CDA Oldenzaal.Voorzitter, resumerend:

 

Wij gaan er vanuit dat deze voorgestelde weg er toe leidt dat het college van B&W op korte termijn benoemd kan worden. Vervolgens zou in het eerstvolgende Presidium een planning geagendeerd kunnen worden om te komen tot een Raadsakkoord op hoofdlijnen. Laten we met elkaar de daadkracht tonen om zo snel mogelijk voor Oldenzaal aan de slag te gaan. 

 

Met vriendelijke WG-groet en een fijne dag,
Petra Oude Engberink – Weideveld

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Blijf op de hoogte

Meer nieuws...

Na 5 jaar Plek van bezinning officieel in gebruik

Mosie Tweantse Sproak

Gast in de fractie