Wonen

Thema's verkiezingen 2022

Wonen

Wij vinden dat Oldenzaal een stad moet blijven waar het ook in de toekomst fijn en veilig wonen is. Hierbij gaat het om voldoende huur- en koopwoningen en goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en zorg.

 

Een leefbare en veilige woonomgeving
Klik voor details
 • De leefbaarheid in de stad in stand houden en waar nodig vergroten.
 • Actief inzetten op inwonersparticipatie in het kader van de nieuwe omgevingswet.
 • In Oldenzaal moet iedereen zich veilig kunnen voelen, jong en oud.
 • De gemeente voert de regie over het veiligheidsbeleid met preventie als
  uitgangspunt. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben hierbij ook een
  taak.
 • Gezamenlijk met onze inwoners een veiligheidsscan maken van onze stad.
 • Werken aan het verminderen van sociale overlast in Oldenzaal.
 • Blijvende aandacht, zowel in preventieve als in handhavende zin, op alcoholen drugsgebruik onder jongeren.
  Betaalbaar wonen voor iedereen
  Klik voor details
  • Iedere inwoner die dat wil, moet in zijn eigen wijk oud kunnen worden.
  • In iedere wijk voldoende woningen en appartementen voor jong en oud.
  • Wie een woning in de gemeente koopt, moet daar in principe ook zelf in gaan
   wonen.
  • Levensloopbestendig bouwen of levensloopbestendig renoveren stimuleren.
  • Mogelijkheden bevorderen voor doorstroming op de woningmarkt om
   ‘scheefgroei’ te voorkomen.
  • Ontwikkelen van beleid op aanpassing grondprijzen voor starters.
  • Aandacht voor binnenstedelijke vernieuwing.
  • Uitbreiding van woonfuncties in het centrum.
  Wonen en zorg dichtbij, in elke wijk
  Klik voor details
  • Vanaf de beginfase inwoners betrekken bij de uitvoering van plannen en
   initiatieven.
  • Een integrale kijk op wonen, zorg en welzijn en leefbaarheid.
  • Stimuleren van collectieve en nieuwe woonvormen voor doelgroepen zoals
   starters, senioren en mensen met een beperking. Denk aan landelijke
   initiatieven als ‘Knarrenhof’ en ‘Mooi Leven Huis’.
  • Samen met wijkbewoners, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgkantoren voor
   iedere wijk een woon-zorgplan maken.
  Meer ruimte voor regelvrij bouwen
  Klik voor details
  • Inwoners krijgen in het kader van de nieuwe omgevingswet meer ruimte om
   hun bouwwensen te realiseren.
  • Als experiment één bouwlocatie aanwijzen waar in Oldenzaal vergunningvrij
   gebouwd mag worden.
  Bereikbaarheid
  Klik voor details
  • Een goede bereikbaarheid van Oldenzaal per openbaar vervoer, auto en fiets.
  • Doortrekken fietssnelweg F35.
  • Goede toegankelijkheid in de binnenstad en in de wijken voor mindervaliden.
  • Blijvende aandacht voor het oplossen van verkeersonveilige situaties in onze
   stad.
  • Onderzoeken of industrieterreinen ontsloten kunnen worden voor het
   openbaar vervoer.
  • Geen toename van goederentreinen en geen Noordtak Betuweroute door
   Oldenzaal en het Twentse landschap.

  Onze andere thema's

  Gezond en meedoen

  Klimaat

  Sport-cultuur-toerisme

  Inwoner aan zet