Klimaat

Thema's verkiezingen 2022

Klimaat

Het klimaat verandert wereldwijd sneller dan verwacht. Het klimaatbestendig
maken van de leefomgeving is daarom van groot belang, ook in onze stad; een
uitdaging om hiervoor samen met de burgers de juiste maatregelen te nemen.

Nog meer inzet op klimaat-bewust-leven
Klik voor details
 • Inwoners betrekken bij alles wat met klimaat te maken heeft.
 • Nog meer de bewustwording onder onze inwoners voor de energietransitie
  vergroten.
 • Daar waar mogelijk kleinschalige initiatieven in het kader van energieopwekking mogelijk maken.
 • Een bredere invulling van de taken van de energiecoach; van energiecoach
  naar klimaatcoach.
 • Geen verplichting om wijken collectief van het gas af te sluiten.
 • Bij nieuwbouw energie-neutraal bouwen stimuleren.
 • Afvalstoffenbeheer richten op maximale recycling.
 • Aandacht voor bewustwording en betrokkenheid van onze inwoners bij het
  thema afvalscheiding.
 • Voorkomen van het dumpen van (groot) afval bij milieupleintjes en in de
  natuur.
 • Zolang nascheiding niet rendabel is blijven we bij de huidige inzameling.
 • Vanuit Regionale Energie Strategie (RES) werken we samen met partners in
  Noordoost Twente.
Verstrekken van kleine(re) duurzaamheidsleningen
Klik voor details
 • Het instellen van een duurzaamheidsfonds waaruit leningen kunnen worden
  verstrekt aan alle inwoners voor aanpassingen op het gebied van o.a.
  energiebesparingen en isolatie.
Vergroenen en verblauwen, meer natuur en water
Klik voor details
 • Het onderhoud van het openbaar groen op het huidige niveau houden.
 • Extra aandacht voor (groen) onderhoud op locaties die tot het visitekaartje van
  Oldenzaal behoren.
 • Meer groen en water in de stad, bv. geveltuintjes en waterpartijen. Procedures
  bij aanvraag geveltuintjes eenvoudig maken.
 • Het onttegelen (tegels vervangen door groen) blijvend en actief stimuleren.
 • Verdere ontwikkeling van het Singelpark.
 • Ook de komende jaren blijven inzetten voor het behoud van het
  stuwwalgebied van Oldenzaal.

Onze andere thema's

Gezond en meedoen

Inwoner aan zet

Wonen

Sport-cultuur-toerisme