Gezond en meedoen

Thema's verkiezingen 2022

Gezond en meedoen

Een inclusieve samenleving is een open gemeenschap waar iedereen ertoe
doet en van waarde is, ongeacht verschillen die er natuurlijk zijn. Iedere
inwoner moet op zijn of haar manier mee kunnen doen in de Oldenzaalse
samenleving.

 

Iedereen is uniek
Klik voor details
 • Maatwerk bij participatie in de samenleving, we zoeken samen wat bij hem of haar past.
 • Gezamenlijk met het Oldenzaalse bedrijfsleven ervoor zorgen dat inwoners, die dat nodig hebben, duurzaam betaald werk krijgen.
 • Extra aandacht voor de bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers en arbeidsgehandicapten.
 • Jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, bv. binnen de Noaberdeal.
 • Regionaal blijven samenwerken op arbeidsmarktbeleid. De arbeidsmarkt houdt immers aan onze gemeentegrens niet op.
Naar een inclusieve samenleving
Klik voor details
 • Maatwerk voor iedere inwoner, speciaal voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
 • Voorkomen van sociale uitsluiting, iedereen hoort erbij, dit geldt voor alle bevolkingsgroepen.
 • Kansengelijkheid creëren voor ieder kind in Oldenzaal.
 • Extra aandacht geven aan de gevolgen van de coronapandemie op de gezondheid van mensen.
 • Extra aandacht besteden aan preventie gezondheidszorg door projecten over gezond eten, stoppen met roken, sporten/bewegen, cultuur/ontspanning te stimuleren op basis van het Nationaal Preventieakkoord.
 • Het Maatschappelijk Plein is en blijft in Oldenzaal een toegang voor inwoners die ondersteuning behoeven op het terrein van inkomen en zorg.
 • Op het terrein van sociaal domein bij de uitvoering oog blijven houden voor de zgn. ‘menselijke maat’.
 • In de toekomst toe naar minder zorgaanbieders en daarbij sterk inzetten op het bestrijden van malafide zorgaanbieders.
 • Samen met onze gecontracteerde zorgpartners blijven werken aan enerzijds de zorg te verbeteren, anderzijds de zorg betaalbaar te houden.
 • Blijvende adequate zorg leveren aan inwoners uit onze stad die deze zorg nodig hebben.
Voorkomen is beter dan genezen
Klik voor details
 • Extra inzetten op preventieve projecten.
 • Samen met onze partners komen tot een gezamenlijke preventieagenda.
 • Zorgen dat de jeugdzorg binnen het onderwijs/scholen gerealiseerd gaat worden.
 • Meer inzetten op algemene voorzieningen in de zorg.
 • Geen bezuinigingen realiseren op het terrein van armoedebeleid.
 • Prioriteit geven aan de bestrijding van kinderarmoede.
 • De plannen, zoals vastgesteld in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, de komende jaren tot uitvoering brengen.
 • Project ’Actief na school’ naar voorbeeld van IJslands preventiemodel verder uitdragen naar andere scholen.
 • Blijven investeren in School Maatschappelijk Werk.
 • Bovenlokale samenwerking organiseren binnen het onderwijs.
 • Bewustwording stimuleren binnen het onderwijs m.b.t. de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik.

 

 

Onze andere thema's

Wonen

Klimaat

Inwoner aan zet

Sport-cultuur-toerisme