Ingezonden brief

“WG gaat voor ‘verbinden’ bij kadernota 2022 Oldenzaal”

27 december, 2021

“WG gaat voor ‘verbinden’ bij kadernota 2022 Oldenzaal”

Voorzitter, door de coronacrisis hebben we een heel bizar jaar beleefd. We hopen dat we snel dit gekke jaar achter ons kunnen laten en eindelijk vooruit kunnen kijken naar een jaar waarin we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten en we elkaar weer een hand en zelfs een knuffel mogen geven. Een jaar waarin we onze vrijheid weer stapje voor stapje terug krijgen.

In de voorbereidingen van onze beschouwingen heeft WG Oldenzaal terug gekeken naar onze bijdrages van de afgelopen jaren. Hierin zagen we keer op keer onze reactie op de tekorten in de Oldenzaalse begroting in het sociaal domein, die in onze ogen grotendeels worden veroorzaakt door het beleid en bezuinigingen die ons vanuit Den Haag werden opgelegd.

Al jaren roepen we dat we door Den Haag ten onrechte hard worden gekort in het SD en met name de jeugdzorg. En eindelijk krijgen we het gevoel dat we gehoord worden.

Gerechtigheid! Eindelijk is er nu een toezegging vanuit het Rijk voor 1,3 miljard euro voor 2022. Eindelijk dus die bevestiging vanuit Den Haag dat het rijk alle gemeenten tekort heeft gedaan. Dit betekent ook dat onze stad en onze inwoners jarenlang tekort is gedaan. En dit doet pijn. Een eenvoudig rekensommetje maakt duidelijk hoeveel onrecht ons is aangedaan. Er is door het Rijk een bedrag van 1,3 miljard euro toegezegd om alle gemeenten in Nederland tegemoet te komen. Omgerekend betekent dit een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro voor Oldenzaal. Dit is dus het bedrag dat Oldenzaal de afgelopen jaren heeft gemist. Een bedrag van maar liefst 3 miljoen euro PER JAAR waarvoor we andere middelen voor hebben moeten zoeken, waarvoor we op andere terreinen hebben moeten bezuinigen en waarvoor we geen investeringen in onze stad hebben kunnen doen. Als we dit bedrag opnemen als kapitaalslasten in onze begroting dan betekent dit een investeringspakket van ruim 100 miljoen euro.

Een fantastische bedrag waar je een volledige IHP voor kunt realiseren en geweldige scholen, die voldoen aan alle eisen, en het meest moderne zwembad voor kunt bouwen. WG Oldenzaal hoopt dat het Rijk en het nog te vormen kabinet achter hun woord blijven staan, doorpakken op de toezegging voor aankomend jaar en deze bijdrage structureel maken. En dan ZONDER de gemeenten opnieuw op een andere wijze te korten.

Natuurlijk is de toezegging van de tegemoetkoming een positief bericht, maar dat is nog geen reden om in financieel oogpunt achterover te leunen; we zijn er nog niet en we mogen ook niet te euforisch zijn. Wij krijgen door het college een sluitende kadernota gepresenteerd, maar krijgen ook signalen dat we rekening moeten houden met mogelijke tegenvallers uit de meicirculaire. Ook moeten we er rekening mee houden dat de financiële tegemoetkoming voor de jeugdzorg vooralsnog alleen maar toegezegd is door het kabinet voor 2022. We zijn nog niet tè optimistisch omdat de gevolgen van de corona crisis waarschijnlijk nog gaan komen. Al met al zijn er dus onzekerheden voor de komende jaren. Voor de fractie van de WG betekent dit, dat we het komend jaar stevig de vinger aan de pols houden en de consequenties van de plannen van het nieuw te vormen kabinet op de voet zullen blijven volgen. Wij kunnen overigens wel instemmen met de wijze waarop het college op behoedzame wijze een deel van de financiële tegemoetkoming in het kader van de jeugdzorg al structureel in deze kadernota verwerkt heeft. Als we dit niet doen, dan is er sprake van geen enkele investeringsruimte en nogmaals wij willen de stad niet op slot zetten en juist de nieuwe raad financiële ruimte bieden voor de komende jaren.

Graag willen we als WG Oldenzaal nog stilstaan bij het volgende. Wij willen graag benadrukken dat het bijzonder is en blijft hoe wij als gemeenteraad van Oldenzaal functioneren, hoe de individuele fractieleden en de fracties onderling met elkaar samenwerken. We kunnen soms verschillen van mening en iedere partij kan een eigen kleur hebben, maar we kunnen elkaar wel vinden als het om het gezamenlijk belang van Oldenzaal gaat. Dit zien we aan de gezamenlijke moties die we indienen. En hier mogen we met elkaar trots op zijn. Uiteindelijk geven we allemaal om Oldenzaal. En uiteindelijk willen we allemaal het beste voor onze stad.

Dit past bij de Glimlach van Twente. Wat de fractie van de WG betreft mogen we dit nog meer uitstralen. Laten we met z’n allen zorgen dat we Oldenzaal niet alleen op de kaart zetten als de Glimlach van Twente, maar als de VRIENDELIJKSTE STAD VAN NEDERLAND. Met onze bijdrage willen we de eerste stappen hierin zetten. Een glimlach of een vriendelijke groet kost niks, maar levert enorm veel op.

Voorzitter,

Middels een gezamenlijke motie vereenvoudiging belastingen willen wij laten onderzoeken welke belastingen naar verhouding meer kosten aan uitvoeringskosten, dan dat ze ons opleveren aan inkomsten. Een apart hoofdstuk hierin is de parkeerbelasting. Voor ons als gemeente maar ook voor onze ondernemers en inwoners is er behoefte aan duidelijkheid. Wetende dat niets Gratis is!

Waar we in het verlengde hiervan extra aandacht voor willen vragen is opnieuw de klantvriendelijkheid van onze stad. We hebben meerdere parkeerautomaten geplaatst in de binnenstad. Dat zijn naar onze mening niet de meest klantvriendelijkste automaten, en dat is wel het understatement van het jaar. Een doorn in het oog van ons allemaal en misschien zelfs een reden voor bezoekers om ons centrum niet met de auto te bezoeken. We vragen het college om hier nog eens goed naar te kijken. Kunnen we deze parkeerautomaten klantvriendelijker maken? Zijn er mogelijkheden om bezoekers aan onze stad goed te infomeren over de wijze waarop deze automaten werken. Graag horen wij hoe de verantwoordelijk portefeuillehouder hier tegen aan kijkt.

Voorzitter,

We willen graag levendigheid en verbinding in woonwijken. Woonwijken waar mensen met veel plezier kunnen en willen wonen. We willen graag verbinden door nóg meer groene speelplekken of beter gezegd speelparken te ontwikkelen. Misschien een beetje tegen het beleid in wat we de afgelopen jaren hebben vastgesteld maar toch willen we dit punt inbrengen. We zoeken naar ruimte en grotere parken in elke wijk zodat we zorgen voor vrolijkheid en reuring en willen plekken creëren waar jong en oud elkaar ontmoeten. Ook de ontwikkeling van groene schoolpleinen horen hier vanzelfsprekend bij. En hoe mooi zou het zijn als we deze speelplekken en speeltoestellen toegankelijker zouden maken voor kinderen met een beperking. Hiervoor dienen we een motie speelplekken in.

Roept het college op:

 • Een participatie traject op te zetten waarbij al onze inwoners suggesties kunnen doen om speelplekken om te zetten naar speelparken die geschikt zijn voor alle leeftijds- en doelgroepen;
 • Om bij de herinrichting van speelplekken:
 • ruimte te creëren voor ouders om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, terwijl hun kinderen in een veilige omgeving spelen.
 • Bij de inventarisatie van de behoeften de bewoners, scholen en andere sociale partners in de wijken hier expliciet naar te vragen.
 • Zodra een speelplek vernieuwd wordt, er meteen maatregelen te nemen om de toegankelijkheid en de mogelijkheid voor het gebruik van de speelplekken en speeltoestellen voor kinderen met een beperking te verbeteren en speelplekken geschikt te maken voor werkelijk samen spelen (dus voor kinderen met en zonder fysieke beperking)
 • Voor de komende begrotingsbehandeling een terugkoppeling te doen van de resultaten van dit participatie traject.

Bij verbinding, denken wij ook  aan cultuur en historie.

De gemeente neemt ons regelmatig mee in de historie van de stad. Dat wordt de laatste weken enorm gevoed door de opgravingen aan de Deurningerstraat. Prachtig om de rijke historie van onze stad met eigen ogen te zien. Het is duidelijk dat er een grote behoefte is om de cultuur en historie van Oldenzaal zichtbaar te maken. Hiervoor zijn veel mensen enthousiast en nog enthousiast te krijgen. Wij vermoeden dat op dit thema veel burgerinitiatieven ontplooid en gesteund kunnen worden. De eerste initiatieven zijn er al. Hoe mooi zou het zijn om te kijken naar mogelijkheden om dit financieel te steunen. In de visie op het singelpark is er al nadrukkelijk aandacht voor het zichtbaar maken van historische elementen, maar we zouden het graag nog concreter maken. Portefeuillehouder; Is het mogelijk om een meerjarenplan te maken voor het zichtbaar maken van de cultuur en historie van onze prachtige stad? En kunt u aangeven wat wij hiervoor nodig hebben?

De meest unieke vorm van verbinding in Oldenzaal is uiteraard ons carnaval; de ultieme verbinding tussen mensen.

Carnaval in Oldenzaal is al 66 jaar een begrip in Twente en ver daarbuiten. Elk jaar trekt de Grote Twentse Carnavalsoptocht ruim 100.000 bezoekers naar de Boeskoolstad en ook op de andere carnavalsdagen doet ’t Stedke van Plezeer haar naam eer aan, 8 carnavalsverenigingen, 2 optochtverenigingen en nog vele kleinere verenigingen en vriendengroepen en duizenden kinderen en ouders die deelnemen aan de optochten. Een fantastische happening waar we als Oldenzaalse politiek blijvend onze steun aan moeten betuigen. Wij hebben een dringende vraag ontvangen van een 6-tal verenigingen om mee te denken en financieel bij te dragen in het realiseren van nieuwe hallen aan de Thorbeckestraat. Onze steun willen wij bekrachtigen met een volgende gezamenlijke motie carnavalshallen. In deze motie doen we een oproep aan alle betrokkenen om SAMEN te kijken naar de mogelijkheden om deze nieuwe hallen te realiseren, de creativiteit zijn gang te laten gaan en de gebruikers uit te dagen. Wel met de nodige zorg rondom het beheer en eigendom van de hallen.

Roept het college op:

 • Om op korte termijn SAMEN met alle betrokken Carnavalsverenigingen in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren en het financieren van de nieuwe hallen;
 • De creativiteit zijn gang te laten gaan en de initiatiefnemers en uiteindelijke gebruikers te stimuleren en uit te dagen waar het gaat om het aanboren van extra financiële bronnen en het creëren van draagvlak binnen de Oldenzaalse samenleving.
 • Zorg te dragen voor een goede afwikkeling van het beheer en eigendom van de hallen bij de realisatie van de hallen.
 • Ons te informeren over het resultaat van de gesprekken, het onderzoek en de wijze waarop een gezamenlijke aanpak gerealiseerd kan worden en dit uiterlijk voor de komende begrotingsbehandeling te doen.

Onder de noemer ‘verbinden’ vragen wij ook graag uw aandacht voor het onderwerp burgerparticipatie. Door de nieuwe omgevingswet ontkomen we er niet meer aan om onze inwoners te raadplegen waar dit ook maar kan. Wij willen dit heel graag op een positieve wijze benaderen. Want er zijn al veel stappen gezet in de goede richting. En logisch. We leren elke keer weer. Soms gaat het gewoon echt fout. Daar moeten we van leren. Maar wat gaat er ook al heel veel goed!. We willen graag de raad de vraag stellen: Kunnen wij als raad zelf iets doen om de betrokkenheid van en de samenwerking met onze inwoners te vergroten? We willen graag het college vragen om samen met ons en onze inwoners te zoeken naar nieuwe mogelijkheden in onze wijze van communiceren. We kennen de instrumenten KOM, de brieven die huis aan huis verspreid worden en Social Media kanalen, maar er zullen nog meer manieren zijn waarmee we iedereen nog beter zouden kunnen bereiken. We doen de voorzitter van de raad en alle fracties een oproep om hier na het zomerreces een politieke avond voor vrij te maken en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Een laatste punt waar wij aandacht voor willen vragen is preventie. Preventie in de jeugdzorg. Wij zijn er van overtuigd dat we dit kunnen realiseren door het project Actief na school meer body te geven. Laten we samen met het voortgezet onderwijs en anderepartijen als De Bond, Palthehuis enz. samen de schouders onder dit project blijven zetten. Wat de WG betreft gaan we het project ‘Actief na School’ op de locatie Potskampstraat van het TCC uitbreiden, het project ook realiseren op de overige locaties van het TCC en ook met het primair onderwijs in gesprek om te kijken of ‘Actief na School’ ook daar geïntroduceerd kan worden. Daarom dienen we de motie ‘Actief na School’ in:

Roept het college op om:

 1. Op korte termijn met het bestuur en directie van het Twents Carmel College in gesprek te gaan om te komen tot een uitbreiding en verdere uitrol van het project “Actief na School” op de locaties van het Twents Carmel College in de gemeente Oldenzaal;
 1. Vervolgens te inventariseren of ook de schoolbesturen van het Primair Onderwijs belangstelling hebben om deel te nemen aan het project “Actief na School”;
 2. Bij deze gesprekken ook de deelnemende partners uit het maatschappelijk veld uitdrukkelijk te betrekken.
 1. Ons te informeren op welke wijze een eventuele uitbreiding en verdere uitrol van het project

“Actief na School” gezamenlijk met het onderwijsveld gefinancierd kan worden en dit uiterlijk voor de komende begrotingsbehandeling te doen.

Voorzitter,

We hebben ons bijna door de coronacrisis heen geslagen. Iedereen heeft er mee te maken gehad. De één is vreselijk hard getroffen door het overlijden van dierbaren, anderen zijn zwaar getroffen door een faillissement. Wij zijn ervan overtuigd dat onze stad zoveel veerkracht heeft dat we samen krachtig uit deze crisis zullen komen. Misschien nu nog te voorbarig maar misschien moeten we met elkaar alvast gaan nadenken hoe we stil kunnen staan bij alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt en misschien kunnen we het zelfs iets feestelijker afsluiten. Niet om te feesten maar om te vieren dat we onze vrijheid weer terug hebben.

Artikel door

Murat Yildirim

Delen

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Laatste ingezonden brieven

Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Evi Nijendijk en Mevlid Yildirim kritisch over wachtlijst WBO

Rijden op stroom voor iedereen ⚡️🚗

Met de fractie op locatie bij Paal 12